preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina

 > Natječaji
Otvoreni natječaji

 

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2144-18-01-18-1

Nedešćina, 11.06.2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN,br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17 – dalje u tekstu: Zakon) i članka 5. Pravilnika o radu , OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Tajnik/ica (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 20 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
 2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava uvjete iz točke a)
 3. ostali uvjeti sukladno Zakonu

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • Domovnica
 • Rodni list
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br.: 121/17) i čl 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br.: 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS% 20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina ili mailom: ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike.

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 11.06.2018. DO 20.06.2018.

 

 

 

                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                           Klara Švraka, prof.

           

 

 

 

 

 

KLASA: 602-01/18-01/02

URBROJ: 2144-18-01-18-5

Nedešćina, 05.04.2018.

 

 

Na temelju odredbe članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/07), ravnateljica Osnovne škole „Vitomir Širola Pajo“ Nedešćina donosi sljedeću

 

 

ODLUKU O NEIZBORU

 

kandidata za mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi

I.

Temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno), objavljenog 12. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina, nitko od kandidata prijavljenih na natječaj nije izabran za rad.

II.

Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina te će se dostaviti svim kandidatima.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                               Klara Švraka, prof.

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 602-01/18-01/02

URBROJ: 2144-18-01-18-1

DATUM: 12.03.2018.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

 

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vitomir Širola – Pajo, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina

7.

 

 

32

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.

 

 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od travnja do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 20.03.2018. i dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina, odnosno putem e-maila na adresu: ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

                                                             Ravnateljica škole:

                                                                   Klara Švraka, prof.

 

 

 

 

 

 

KLASA: 112-03/18-01/01

URBROJ: 2144-18-01-18-1

Nedešćina, 15. siječnja 2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 6. Pravilnika o radu , OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Učitelj/učiteljica hrvatskog jezika (m/ž) – nepuno, određeno radno vrijeme – 20 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: Prema Zakonu i odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br.: 47/96 i 56/01)

 

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- zamolbu

- životopis

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina

                                                           Nedešćina 103, 52231 Nedešćina  

 

Ili mailom: ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike.

 

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 15.01.2018. DO 23.01.2018.

 

 

 

 

KLASA: 112-02/17-01/12

URBROJ: 2144-18-01-17-13

Nedešćina, 21.12.2017.g.

 

                                               

Obavijest kandidatima

 

U svezi natječaja objavljenog dana 04. prosinca 2017. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Škole za obavljanje poslova učitelja  fizike na nepuno, neodređeno radno vrijeme (12 sati tjedno)  te učitelja tehničke kulture na nepuno, neodređeno radno vrijeme (15 sati tjedno), obavještavamo Vas da su na prijedlog ravnateljice Škole, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donesene sljedeće odluke:

 •  za učitelja fizike odabran  je Patrick Seleš, student fizike, kao nestručna osoba, s ugovorom o radu najdulje do 5 mjeseci, sukladno članku 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17),
 •  za učitelja tehničke kulture odabran je Moris Peruško, magistar inženjer prometa, sa završenim Programom stjecanja pedagoških kompetencija.

 

                                                                                                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                                               Klara Švraka, prof.

                                                                           

 

                                                                                 

 

 

KLASA: 112-02/17-01/12

URBROJ: 2144-18-01-17-1

Nedešćina, 04. prosinca 2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 5. Pravilnika o radu , OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

 1. Učitelj fizike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme –12 sati tjedno – 1 izvršitelj
 2. Učitelj tehničke kulture (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 15 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: Prema Zakonu i odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br.: 47/96, 56/01)

 

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- Zamolbu

- Životopis

- Diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- Domovnicu

- Rodni list

- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6mjeseci)

 

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina

                                                           Nedešćina 103, 52231 Nedešćina  

 

Ili e-mailom: ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike.

 

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 04.12.2017. DO 12.12.2017.

 

                                                                               

 

                                                                               

 

 

 

KLASA: 602-01/17-01/15
URBROJ: 2144-18-01-17-6

Nedešćina, 26.10.2017.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te članka 113. Statuta Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, ravnateljica, Klara Švraka, prof., dana 27.10.2017. donosi

 

ODLUKU
o poništenju natječaja

 • za radno mjesto učitelja tehničke kulture, nepuno, neodređeno radno vrijeme

 

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja tehničke kulture, neodređeno nepuno radno vrijeme, 15 h tjedno, objavljen 09.10.2017. na oglasnoj ploči škole, mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ova odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

                                                                                 Ravnateljica:
                                                                                Klara Švraka, prof.

 

Obavijest kandidatima

U svezi natječaja objavljenog dana 24.10.2017.g. na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Škole za obavljanje poslova tajnika/ce škole na nepuno neodređeno vrijeme, obavještavamo Vas da je odlukom ravnateljice Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, za obavljanje navedenih poslova izabrana Nataša Prostran.

 

 

KLASA: 602-01/17-01/19

URBROJ: 2144-18-01-17-3

Nedešćina, 23.10.2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 5. Pravilnika o radu , OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Tajnik/ica (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 20 sati tjedno – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
 2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava uvjete iz točke a)
 3. ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

-životopis

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu

-rodni list

- elektronički zapis o radno - pravnom statusu u izvorniku

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina ili mailom: ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 24.10.2017. DO 01.11.2017.

                                                                                           Ravnateljica: Klara Švraka, prof. 

 

 

Obavijest kandidatima

U svezi natječaja objavljenog dana 19.10.2017.g. na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Škole za obavljanje poslova učitelja razredne nastave u produženom boravku, obavještavamo Vas da su odlukom ravnateljice Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, za obavljanje navedenih poslova izabrane Sanja Verbanac i Rea Milevoj Franković.

 

 

KLASA: 602-01/17-01/17

URBROJ: 2144-18-01-17-3

Nedešćina, 09.10.2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 5. Pravilnika o radu , OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Učitelj razredne nastave u produženom boravku (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme – 40 sati tjedno – 2 izvršitelja
 2. Učitelj tehničke kulture (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 15 sati tjedno – 1 izvršitelj

Uvjeti: Prema Zakonu i odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN“ br.: 47/96., 56/01)

 

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- zamolbu

-životopis

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-domovnica

-rodni list

-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina

                                                           Nedešćina 103, 52231 Nedešćina  

Ili mailom: ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 09.10.2017. DO 16.10.2017.

 

                                                                                                              Ravnateljica škole:

                                                                                                              Klara Švraka, prof.

 

 

 

 

 

 

Obavijest kandidatima

U svezi natječaja objavljenog dana 18.08.2017.g. na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Škole za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, obavještavamo Vas da su odlukom ravnateljice Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, za obavljanje navedenih poslova izabrani Monika Bastijanić, Goran Čvrljak i Nina Brenčić.

 

 

 

 

KLASA: 602-01/17-01/14

URBROJ: 2144-18-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

                                Osnovna škola „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 3

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

 

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vitomir Širola – Pajo, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina

4.

20

2.

Osnovna škola Vitomir Širola – Pajo, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina

7.

26

3.

Osnovna škola Vitomir Širola – Pajo, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina

7.

32

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina, s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                           Klara Švraka, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavno na natječaj od 03.04.2017. za pomoćnika u nastavi, izvještava se kako je po istom zaposlena Monika Bastijanić.

 

 

 

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK 2“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

OSNOVNA ŠKOLA „VITOMIR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA kao partner u projektu MOZAIK 2 raspisuje

 

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2016./17.

Sati/tjedno

1.

OŠ "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina

6.

29

 • Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
 • Plaća: 25 kuna neto po satu
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK 2.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu, kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

 

Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 12.04.2017. do 12:00 sati i dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

KLASA: 602-01/17-01/09

URBROJ: 2144-18-01-17-1

Nedešćina, 03.04.2017.g.

 

 

 

 

OBAVIJEST:

U svezi natječaja objavljenog dana 23.01.2017.g. za radno mjesto spremačice/kuharice na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 h/tjedno, izvještavamo kako je nakon provedenog natječaja, na prijedlog Ravnateljice Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane dana 15.02.2017.g. izabrana Ondina Milevoj.

OSNOVNA ŠKOLA „VITOMOR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA

 

KLASA: 602-01/17-01/03

URBROJ: 2144-18-01-17-3

Nedešćina, 23.01.2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13 i 152/14) i članka 6. Pravilnika o radu OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Ravnateljica OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Klara Švraka, prof. raspisuje:

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

kuharica/spremačica (m/ž) – puno, neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: - završena srednja škola

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) te uvjete određene Pravilnikom o radu OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina.

 

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- zamolba

- životopis

- preslika svjedožbe o stečenoj stručnoj spremi

- domovnica

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina  

Ili mailom: ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike.

 

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 23.01.2017. DO 01.02.2017.

 

 

 

OBAVIJEST:

U svezi natječaja objavljenog dana 20.10.2016.g. na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici Škole, izvještavamo kako je, nakon sjednice Školskog odbora od dana 03.11.2016.g., za učiteljicu matematike i informatike, nepuno, neodređeno radno vrijeme, 28 sati tjedno izabrana Tina Peteani. Za učiteljicu kemije, nepuno, neodređeno radno vrijeme, 12 sati tjedno, izabrana je Luca Lukić. Na radno mjesto učitelja fizike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno, izabran je Gojko Božić

 

OSNOVNA ŠKOLA „VITOMOR ŠIROLA-PAJO“     
                 NEDEŠĆINA

KLASA: 602-01/16-01/13
URBROJ: 2144-18-01-16-4
Nedešćina, 20.10.2016.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13 i 152/14) i članka 5. Pravilnika o radu, OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, raspisuje:


NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta


1.    Učitelj/ica matematike i informatike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 28 sati tjedno – 1 izvršitelj 

2.    Učitelj/ica kemije (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 12 sata tjedno – 1 izvršitelj 
3.    Učitelj/ica fizike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 4 sata tjedno – 1 izvršitelj 

Uvjeti: Prema Zakonu i odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN“ br.: 47/96., 56/01)

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-    Zamolba
-    Životopis
-    Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
-    Domovnica
-    Rodni list
-    Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina   

Ili mailom: ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Napomena: Nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike.

                                                        NATJEČAJ JE OTVOREN OD 20.10.2016. DO 28.10.2016.

 

 

 

 

OBAVIJEST:

U svezi natječaja objavljenog dana 08. rujna 2016.g. na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici Škole, izvještavamo kako je, nakon sjednice Školskog odbora od dana 30.09.2016.g., za učiteljicu razredne nastave u produženom boravku, puno, oderđeno radno vrijeme, zamjena za djelatnicu na bolovanju, izabrana Maja Jusić. Za učiteljicu razredne nastave u produženom boravku, puno, određeno radno vrijeme, novootvoreno radno mjesto izabrana je Sanja Verbanac, a budući da će ona započeti raditi nakon povratka s roditeljskog dopusta, kao njezina zamjena izabrana je Rea Milevoj. Na radno mjesto učiteljice matematike, na određeno, nepuno radno vrijeme, 36 h/tjedno, izabrana je Marija Antolović.

OGLASNA PLOČA
 
Kalendar
« Lipanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

 
Spomen knjiga

 
E-ŠKOLA
Lista linkova je prazna
 
E-UPISI
 
Korisni linkovi


 > MZOS
 > AZOO
 > Net u školi
 > English4u2 
Edukativne igrice
Lista linkova je prazna
 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina / Nedešćina 103, HR-52231 Nedešćina / os-vspajo-nedescina.skole.hr / ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr
preskoči na navigaciju